i-komornik.pl

Serwis informacyjny o komornikach i egzekucji

Serwis w trakcie budowy

Alimenty

komornik przepisyEgzekucja świadczeń alimentacyjnych prowadzona jest według przepisów ogólnych z zachowaniem rozwiązań szczególnych zawartych w przepisach od art. 1081 kpc do art. 1088 kpc.
Podstawą prowadzenia egzekucji świadczeń alimentacyjnych jest tytuł wykonawczy (orzeczenie wydane przez Sąd, zaopatrzone w klauzulę wykonalności, która określa czy tytuł ten uprawnia do egzekucji w całości, czy w zakresie oraz czy podlega wykonaniu jako prawomocne czy natychmiast wykonalne) oraz wniosek egzekucyjny.

Art. 1081 kpc – jeżeli egzekucja dotyczy alimentów lub renty mającej charakter alimentów, wierzyciel, kierując wniosek o wszczęcie egzekucji nie ma obowiązku wskazywać sposobu egzekucji, ani majątku dłużnika, z którego ma być prowadzona. W takim wypadku uważa się, że wniosek dotyczy wszystkich dopuszczalnych sposobów egzekucji, z wyjątkiem egzekucji z nieruchomości. Wniosek o wszczęcie egzekucji można zgłosić również do komornika sądu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania wierzyciela.

Art. 1083 § 1 kpc – dochody wymienione w art. 831 § 1 pkt 2 kpc podlegają egzekucji na zaspokojenie alimentów do trzech piątych części.
§ 2 – wierzytelności z rachunku bankowego podlegają egzekucji na zaspokojenie alimentów w pełnej wysokości.

Zasiłki dla bezrobotnych są świadczeniami powtarzającymi się, których celem jest zapewnienie utrzymania. Świadczenia takie zrównane są egzekucyjnie z wynagrodzeniem za pracę. Zasiłki przyznawane bezrobotnym, jak stwierdził Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 30.11.1991 r. w sprawie III CZP 10/91 podlegają egzekucji w zakresie określonym w przepisach kodeksu pracy.

Szczegóły dotyczące świadczeń z funduszu alimentacyjnego - ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

Komornik Sądowy jest uprawniony do działania jedynie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Oznacza to, że jeśli dłużnik przebywa poza granicami kraju komornik, jako organ egzekucyjny, nie jest właściwy do prowadzenia postępowania egzekucyjnego przeciwko niemu. Wówczas zgodnie z Konwencją o dochodzeniu roszczeń alimentacyjnych za granicą sporządzoną w Nowym Jorku dnia 20 czerwca 1956 r., można zwrócić się z odpowiednim wnioskiem do Sądu Okręgowego.