i-komornik.pl

Serwis informacyjny o komornikach i egzekucji

Serwis w trakcie budowy

Umorzenie postępowania egzekucyjnego przez komornika

Art. 823 kpc – postępowanie egzekucyjne umarza się z mocy samego prawa, jeżeli wierzyciel w ciągu roku nie dokonał czynności potrzebnej do dalszego prowadzenia postępowania lub nie zażądał podjęcia zawieszonego postępowania. Termin powyższy biegnie od dnia dokonania ostatniej czynności egzekucyjnej, a w razie zawieszenia postępowania – od ustania przyczyny zawieszenia.

Art. 824 § 1 kpc – postępowanie umarza się w całości lub w części z urzędu:
1 – jeżeli okaże się, że egzekucja nie należy do organów sądowych
2 – jeżeli wierzyciel lub dłużnik nie ma zdolności sądowej albo gdy egzekucja ze względu na jej przedmiot lub na osobę dłużnika jest niedopuszczalna
3 – jeżeli jest oczywiste, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych

Art. 825 kpc – organ egzekucyjny umorzy postępowanie w całości lub w części na wniosek:
1 – jeżeli tego zażąda wierzyciel, jednakże w sprawach w których egzekucję wszczęto z urzędu lub na żądanie uprawnionego organu, wniosek wierzyciela o umorzenie postępowania wymaga zgody sądu lub uprawnionego organu, który zażądał wszczęcia egzekucji
2 – jeżeli prawomocnym orzeczeniem tytuł wykonawczy został pozbawiony wykonalności
3 – jeżeli egzekucję skierowano przeciwko osobie, która według klauzuli wykonalności nie jest dłużnikiem i która sprzeciwiła się prowadzeniu egzekucji, albo jeżeli prowadzenie egzekucji pozostaje z innych powodów w oczywistej sprzeczności z treścią tytułu wykonawczego
4 – jeżeli wierzyciel jest w posiadaniu zastawu zabezpieczającego pełne zaspokojenie egzekwowanego roszczenia, chyba że egzekucja skierowana jest do przedmiotu zastawu.

komornik przepisySą to jedyne możliwości umorzenia postępowania egzekucyjnego. Z innych powodów komornik umorzyć postępowania egzekucyjnego nie może.

UWAGA! Art. 826 kpc – umorzenie postępowania egzekucyjnego powoduje uchylenie dokonanych czynności egzekucyjnych, lecz nie pozbawia wierzyciela możności wszczęcia ponownej egzekucji, chyba że z innych przyczyn egzekucja jest niedopuszczalna.